Issues‎ > ‎JLPS-Vol.4-Issue.1‎ > ‎

jlps-10085

الرقابة القضائية على القرار الأداري السلبي

م.د.مصطفى رسول حسن و م.هەورامان محمد سعید        
كلية القانون والسياسة – جامعة السليمانية

Abstract
  
The Study looking for the administrative judiciary  for the Negative administrative decisions , the study relied on descriptive method for its part.the administration has the right to with draw negative administrative decision at any time.

Individuals with damage resulting from negative administrative decision entitled  to claim compensation for damage before the administrative judiciary according to  the act no.14  year 2008  Consultation Council of the Kurdistan Region - Iraq   

الملخص

تعد الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي موضوع هذا البحث، فمن خلال هذه الدراسة تبين لنا: ينشأ القرار الإداري السلبي عن موقف رفض أو امتناع من جانب الإدارة و هذا لايتقيد بأجل معين و أنه ينشأ عن اختصاص مقيد دائماً ، ويجوز الطعن بالقرار الإداري السلبي بالتعويض لأن الإدارة برفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار الزمها القانون بأتخاذه تكون قد خالفت القانون بما يحقق مسؤوليتها.

واقر المشرع الكوردستاني في قانون مجلس الشورى رقم 14 لسنة 2008 لفكرة القرارات الإدارية السلبية باعتبارها وسيلة ناجحة تجعل الإدارة أكثر ايجابية وتمكن الأفراد من مواجهة صمت الإدارة وتحول دون تعنتها أو إهمالها أو تعسفها بحقوق الأفراد وحرياتهم.

ثوختة

              ناوةرِؤكى ئةم تويَذينةوةية لة بنةرِةتدا بريتية لة ضاوديَرى دادطةري كارطيَرِي لةسةر برِياريكارطيَرِي نةريَني ،كة دةكةويَتةوة  لة دةرةنجامي رِةتكردنةوة و رِيَطرى لايةنى كارطيَرِى طشتى لة دةركردنى برِيارى كارطيَر ِى ،لةكاتيَكدا دةقيَكي ياسايي لايةنى كارطيَرِي ثابةند دةكات بة دةركردنى برِيار ، بوارى دةركةوتنى ئةم جؤرة برِيارانة هةميشة لة سنورى رِادةربرِي دةبيَت بةبَ ثةيوةست بوون بة وادةيةكى ديارى كراو بؤي .

دادطةرى كارطيَرِى لة هةريَمى كوردستان ضاوديَرى هةية لةسةر ئةم جؤر ة برِيارانة بة طويَرةى ياساى ئةنجومةنى شوراى هةريَم ذمارة (14) ى سالَى 2008 بة ضاوديَرى رِةوايةتى و داواى قةرةبونةوة لةو زيانانةى كة لة ئةنجامى ئةم جؤرة برِيارانة دةكةونةوة